Algemene verkoopsvoorwaarden GEEDECO bvba

01. Elke verbintenis aangaande een levering of eender welke verhandeling, behalve bij bijzondere overeenkomst tussen de partijen, betekent de aanvaarding door het cliënteel van de algemene verkoopvoorwaarden van Geedeco. In elk geval hebben onderhavige voorwaarden voorrang op de aankoopvoorwaarden van onze klanten.

02. De opmeting gebeurt in één maal nadat alle raamopeningen gemetst zijn en alle dorpels er liggen.
Wijzigingen tegenover de originele offerte of overeenkomst worden verrekend. Zodra de aangepaste overeenkomst of offerte ondertekend terug in ons bezit is, begint de productie. Na definitieve opmeting en getekende orderbevestiging kunnen door de koper geen wijzigingen meer aangebracht worden.

03. De leveringstermijnen zijn niet bindend en worden aan de klant alleen gegeven ten titel van inlichting. Een vertraging, om welke reden ook, kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling.

04. In geval van annulatie is de koper een schadevergoeding verschuldigd aan Geedeco van 25% van de totale aannemingssom verhoogd met reeds gedane fabricatiekosten en/of materiaalbestelling.

05. Bij geschil kan onze verantwoordelijkheid nooit verder reiken dan vervangen van de geleverde producten. Klacht schort verplichtingen van betaling niet op.

06. De goederen blijven eigendom van Geedeco tot volledige betaling (eigendomsbehoud). Er is pas recht op dienst na verkoop na volledige betaling van de aannemingssom.

07. Bij wanbetaling is er nalatigheidintrest verschuldigd van 12% per jaar plus 15% forfaitaire
verhoging zonder ingebrekestelling. Bijkomend worden alle inningskosten aangerekend (deurwaarder, advocaat…)

08. Klachten dienen schriftelijk en binnen de vijf dagen na plaatsing te gebeuren.

09. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele plannen of lastenboeken dienen slechts
ter inlichting en kunnen nooit tegen ons worden ingeroepen.

10. Kromtrekken, windscheuren, windbarsten, zijn eigen aan de grondstof hout en kan niet aanzien worden als een gebrek.

11. Dode wormsteken, kleurverschil of ruwe opwolling van fijne houtvezel ontstaan na impregnatie, en kan niet aanzien worden als een gebrek. De koper zal 6 maand na levering en/of plaatsing de houten ramen de nodige afwerklagen geven om de garanties te kunnen waarborgen.

12. Uitstel van levering en betaling omtrent de overeengekomen leveringsdatum is onmogelijk, dit om technische, administratieve en financiële redenen.

13. Na integrale betaling, garantie gedurende 10 jaar, tegen alle verborgen fouten en gebreken zoals wettelijk voorzien. Indirect schade als gevolg van deze schade valt buiten onze verantwoordelijkheid.
Onze verantwoordelijkheid gaat nooit verder dan toegestaan door onze leveranciers.

14. Voor alle geschillen, betwistingen is enkel de “Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent” bevoegd.

GRATIS OFFERTE